Aanpak

Kenmerkend voor onze aanpak van dwarskijken is dat wij ons niet alleen richten op de inhoudelijke opgave, maar ook op de governance en op relationele en culturele aspecten.
Een excellent team dat elkaar verstaat, kan een slecht project redden. Dat geldt ook voor een veilig werkklimaat waarin de projectmanager kritische geluiden omarmt.

Vragen op vier kwadranten.

Bij het dwarskijken maken wij gebruik van drie bronnen: relevante documenten, de analytische ervaring van de externe dwarskijkers en een grondig gesprek tussen drie à vier projectbetrokkenen en het dwarskijkteam. We reflecteren op de route die een opdrachtgever met zijn/haar team gekozen heeft.

Een dwarskijksessie kan gepland worden bij de start-up van een project of programma, bij de overgang naar een volgende fase (bijvoorbeeld de aanbesteding of realisatie) en bij de voorbereiding van een besluit over een vervolgstap.

Hoe werkt dwarskijken:

  • Reflectie op verzoek van verantwoordelijke trekker; inzoomend op een specifieke vraag

  • Team van drie externe experts samengesteld rond deze vraagstelling

  • Experts lezen zich in, bereiden vragen voor, plannen sessie

  • Dag begint met toelichting door opdrachtgever van dwarskijksessie

  • Socratische dialoog ( 3 uur) met 3 a 4 projectbetrokkenen; eerste ronde open informatieve vragen daarna een verdiepende ronde met bespreking van verwonderpunten

  • Dwarskijkteam geeft aan eind van de dag mondeling adviezen, week later rapportage

  • Hit en run: 1 dag

  • Standaard dwarskijksessie in één dag; afhankelijk van de vraagstelling is in overleg een maatwerkaanpak met bijvoorbeeld individuele interviews mogelijk.

De uitvoering stapsgewijs:

Voorafgaand aan een dwarskijksessie.

In het intakegesprek met de opdrachtgever van de dwarskijksessie worden de vraagstellingen geformuleerd, de projectbetrokkenen benoemd en relevante documenten geselecteerd. Ook bepaalt hij of zij welke aanpak  het beste aansluit bij de vraagstelling. Vervolgens wordt nagedacht over het relevante profiel van de dwarskijkers en worden data-opties voor een sessie bepaald. Bij dit intakegesprek zijn de opdrachtgever, de intaker en een beoogde secretaris aanwezig.

De secretaris schrijft de vraagstelling uit en de intaker stelt een dwarskijkteam samen. Het team bestaat in principe uit drie dwarskijkers, waarvan één – doorgaans de intaker – als voorzitter fungeert. Bij de opdrachtgever wordt gecheckt of de vraagstelling  goed is begrepen en of instemming bestaat met de voorgestelde dwarskijkers . De secretaris legt de definitieve datum voor de sessie vast, nodigt alle deelnemers uit en stuurt de relevante documenten toe. Het dwarskijken vindt plaats op locatie van de opdrachtgever.

Op de dwarskijkdag zelf

De dwarskijkers bereiden zich voor als team een ontmoeten de opdrachtgever, die de vraagstelling toelicht. Vervolgens voert het dwarskijkteam met enkele projectteamleden een gesprek van ca. 3 uur volgens de socratische dialoog-methode. De dwarskijkers stellen eerst open informatieve vragen naar concrete ervaringen uit het project. Via doorvragen wordt de verdieping gezocht en krijgen projectteamleden een spiegel voorgehouden. Het vellen van een oordeel wordt zolang mogelijk uitgesteld. Vervolgens vindt een interactieve gespreksronde plaats waarbij de dwarskijkers  hun ervaringen en eerste analyses inbrengen. Na dit groepsgesprek reflecteert het dwarskijkteam op de opgedane inzichten uit de projectdocumentatie, het groepsgesprek en de eigen expertise. Wat loopt goed? Welke aspecten vragen om aandacht? Zijn er verrassingen? Op basis daarvan stelt het team adviezen op.

Na een dwarskijksessie.

De secretaris en voorzitter zorgen voor een kort verslag met schriftelijke aanbevelingen, dat aan de opdrachtgever wordt toegezonden. De voorzitter heeft daarna telefonisch een evaluatiegesprek met de opdrachtgever.

Spelregels voor dwarskijken

Het lerende perspectief staat bij dwarskijken voorop. Anders dan bijvoorbeeld bij een audit of doelmatigheids- of rekenkameronderzoek is deelname vrijwillig.

Wat in een dwarskijksessie aan de orde komt is vertrouwelijk en niet openbaar (“sub rosa”). Uitspraken zijn niet herleidbaar tot individuen. Dwarskijkers communiceren niet over de inhoud van de sessie.

Prijs

  • Dwarskijken met socratische dialoog: 1 dag  € 7.000,- (excl. B.T.W.)

  • Voor maatwerkaanpak doen wij een aparte prijsopgave

Copyright © 2024 Dwarskijken